-Przedsiębiorstwo ma obowiązek uruchomić kasę fiskalną dopiero w momencie, w którym osiągane przez firmę obroty przekraczają 20 000 zł rocznie. Przedsiębiorca musi zaopatrzyć się w kasę fiskalną w ciągu dwóch miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym przekroczył limit obrotów.

-Jeżeli posiadasz księgową, która Ci pomoże - nic nie stoi na przeszkodzie abyś z jej pomocy skorzystał. Natomiast jeśli nie posiadasz takiej osoby możesz liczyć na pomoc od nas w zakresie księgowości oraz gwarancję niskiej stawki.

-Twoja inwestycja w otwarcie WPH to 2400 zł netto. Wieś Plus w ramach Krajowego Programu Wieś Plus dofinansuje dla Ciebie 50% pakietu reklamowego. W związku z tym wpłacasz tylko 1200 zł netto, zamiast 2400 zł netto.

-Osoba, która otwiera WPH, w ramach pakietu reklamowego otrzyma dostęp do spersonalizowanej strony internetowej, 2 banery reklamowe, 2000 ulotek reklamowych, 30 plakatów reklamowych, dostęp do wyszukiwarki innych pobliskich WPH(co będzie pomocne w wymianie towarowej pomiędzy WPH, dedykowany adres e-mail, 2 magnesy na samochód, pomoc w wypełnianiu dokumentów.

W momencie uzyskania numeru paszowego.

-Tak. Osoba prowadząca punkt otrzyma materiały szkoleniowe dotyczące oferty produktowej oraz rozwiąże test zakończony certyfikatem, potwierdzającym kwalifikację.

-Minimalny wkład własny od 5000 do 8000 złotych na realizację pierwszego zamówienia tj. zakup sugerowanej przez nas oferty lub własnego pakietu startowego. Jeżeli osoba zainteresowana otwarciem WPH nie posiada wymaganego wkładu własnego wówczas pomagamy uzyskać pożyczkę lub kredyt na bardzo korzystnych warunkach finansowych.

-Osoba zainteresowana utworzeniem Wiejskiego Punktu Handlowego musi wypełnić wniosek o wpisanie do rejestru podmiotów paszowych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz wypełnić dokumentację HACCP czyli procedurę magazynowania i przestrzegać ją w Wiejskim Punkcie Handlowym.

-Osoba zainteresowana utworzeniem WPH powinna posiadać pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do magazynowania pasz tj. garaż, magazyn, budynek gospodarczy o wymiarach nie mniejszych niż 2x2m. Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pasz musi być zabezpieczone przed dostępem zwierząt dziko żyjących, gryzoni, ptaków i owadów oraz zwierząt gospodarskich. Okna, drzwi i inne otwory muszą, gdzie jest to konieczne, mieć zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp szkodników do pomieszczeń.

-Rolnik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości.

-Planując rozpocząć działalność gospodarczą, nie musisz rezygnować ze składek KRUS. W świetle prawa możesz nadal je płacić. Musisz jednak zawiadomić Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o chęci kontynuacji ubezpieczenia w terminie do 14 dni od założenia działalności gospodarczej.

-Rolnik podejmujący dodatkową aktywność w formie działalności nierejestrowanej opłaca składki KRUS na dotychczasowych zasadach, a nie w podwójnej wysokości. Rolnik taki nie musi również składać oświadczenia do KRUS.

-Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą i dopóki przychód nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia tj. 2700 zł brutto, a bezrobotny będzie zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie, działalność okazjonalna nie spowoduje utraty statusu osoby bezrobotnej w urzędzie pracy.

-Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy: - są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych; - podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia; - nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności. Firmy, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą, mogą skorzystać z Ulgi na start i obniżyć w ten sposób swoje koszty. W okresie korzystania z Ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek: - na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe; - na Fundusz Pracy; - na Fundusz Solidarnościowy. Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. W okresie korzystania z Ulgi na start masz także prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS członków swojej rodziny.

-Działalność nierejestrowana to forma drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych. Nie wymaga ona rejestracji firmy. Zgodnie z przepisami działalność nierejestrowaną może prowadzić każda osoba fizyczna pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 60 miesiącach nie wykonywała działalności gospodarczej.

-Jeżeli przychód ze sprzedaży nie przekroczy 2700 zł brutto - wówczas Wiejski Punkt Handlowy można prowadzić na działalności nierejestrowanej. Nie wymaga ona rejestracji. Należy jednak prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży.

-Prowadząc firmę przedsiębiorca może rozszerzyć obszary jej działalności. W tym celu należy złożyć wniosek CEIDG-1 aktualizujący dane firmy, w którym należy wykazać dodatkowe kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) określające zakres działalności gospodarczej.

-Tak, jeżeli nie będą one kolidowały w terenie z innymi WPH, to jak najbardziej. Nasi Partnerzy, jeśli tylko mają takie możliwości, mogą tworzyć własną sieć WPH.

-Towar w WPH jest własnością naszych Partnerów, dlatego też, w ich interesie spoczywa na nich dobrowolny obowiązek ubezpieczenia towaru.

-WPH jak i towar w nich się znajdujący, są własnością naszych Partnerów.

-Nie narzucamy, ilości dni w tygodniu, przez które musi być otwarty WPH, ani godzin otwarcia. Zależy to od naszego Partnera. Należy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że im dłużej WPH jest otwarty w tygodniu, tym więcej klientów go odwiedzi.

-WPH prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej naszego Partnera, dlatego też jego pensją, będzie zysk wynikający z prowadzenia WPH, a ten w największej mierze, będzie uzależniony od zaangażowania w prowadzenie Wiejskiego Punktu Handlowego. Szacowane zarobki to od 10 do 15 tysięcy.

-Wszystko zależy od organizacji. Aby WPH funkcjonował i przynosił zyski, musi być otwarty w określonych godzinach, tak aby klienci nie zastali zamkniętych drzwi. Pomóc mogą domownicy, którzy w tym czasie będą na miejscu.

-Nie, współpracę z nami może podjąć każdy, kto tylko ma ochotę i zapał do pracy.

-Nie, oferta będzie zawierała również karmy dla zwierząt domowych, produkty ogrodnicze, oraz wszystko to co niezbędne jest w prowadzeniu gospodarstwa, nie tylko wiejskiego. Wprowadzamy również do sprzedaży węgiel i pellet a dla bardziej zaawansowanych sprzedaż internetową.

-Nie, nie ma takiej konieczności. Nasze szkolenia, przygotują Cię do prowadzenia WPH.

-Tak, gwarantujemy taką wyłączność. Rozpoczynamy współpracę na danym terenie, po wcześniejszej weryfikacji, czy nie kolidowałoby to z istniejącymi już naszymi Partnerami.